Cap-Normativa.jpg

La normativa relativa als certificats mèdics és la següent

BOE n. 135 de 6/6/1997: Real Decret 772/1997, de 30 de maig, per el que s’aprova el Reglament General de Conductors.

BOE n. 173 de 19/7/2004: Real Decret 1598/2004, de 2 de juliol, per el que es modifica el Reglament General de Conductors, aprovat per el Real Decret 772/1997, de 30 de maig.

BOE n. 305 de 20/12/2004: Ordre INT/4151/2004, de 9 de desembre, per el que es determinen els codis comunitaris harmonitzats y els nacionals a consignar en permisos i llicències de conducció.

BOE n. 138 de 08/06/2009: Real Decret 818/2009, de 8 de juny de 2009, pel qual es determinen les noves condicions per l’obtenció d’autoritzacions pels permisos i llicències de conducció.

La normativa relativa al permís d’armes és la següent:

BOE n. 289 de 3/12/1998: Real Decret 2487/1998, de 20 de novembre, per el que es regula l’acreditació de l’aptitud psicofísica necessària per tenir i utilitzar armes i prestar serveis de seguretat privada.

BOE n. 77 de 31/3/1998: Ordre de 18 de març de 1998 per la que es regulen les proves de capacitació per a obtenir determinades llicències d’armes i els requisits per a l’habilitació d’entitats dedicades a l’ensenyament corresponent.

BOE n. 60 de 10/3/2000: Ordre de 7 de març de 2000 per la que es precisa la determinació de l’àmbit d’aplicació de l’Ordre de 18 de març de 1998, sobre proves de capacitació per a obtenir llicències d’armes.

BOE n. 179 de 27/7/2000: Ordre de 21 de juliol de 2000 per la que es modifica parcialment la de 7 de març de 2000, sobre proves de capacitació per a obtenir llicències d’armes.